Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Pole tekstowe: LEADER 2011

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY*

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 - 2013

DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

 

 

 

Tytuł Operacji

„Za pan brat z historią i folklorem każdy być może ”-  zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury turystycznej

 

Cele:

Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie LSR przez utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów. Promocja wsi poprzez wpisanie na  „Szlak Kupiecki” Wrocław – Lublin - Lwów (Europejski Szlak Historyczny „Via Regia”). Usytuowanie tablicy informacyjnej dla turystów.

 

Działania:

Realizacja projektu została wykonana we współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Wisłą oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Grabowie nad Wisłą. W miesiącu lipcu mieszkańcy wraz członkami Ochotniczej Staży Pożarnej przygotowali plac pod urządzenia wypoczynkowo-rekreacyjne na miejsce wypoczynku dla turystów odwiedzających nasz region oraz mieszkańców Gminy Przyłęk. Posłużyły one również do realizacji warsztatów zaplanowanych na miesiąc sierpień. Nawiązaliśmy współpracę z Lubelskim Stowarzyszeniem Turystyki Kulturowej Zachód-Wschód, które zabiega o odrodzenie w Europie historycznych szlaków. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku w Filii w Grabowie nad Wisłą przeprowadziła w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia cykl 13 warsztatów dla 20 osób (dzieci, młodzież osoby starsze) w ramach których prowadzone były zajęcia podczas, których uczestnicy poznali  historię  miejscowości i wspólnie zajmowali się gromadzeniem materiałów dotyczących jej historii . Wśród  czytelników został ogłoszony konkurs na pozyskanie, jak największej ilości informacji w źródłach naukowych oraz starodrukach o położeniu Grabowa na „Szlaku Kupieckim” Wrocław-Lublin-Lwów. Zgromadzone materiały posłużyły przygotowaniu tablicy informacyjnej dla turystów. Tablica została umieszczona przy utworzonym miejscu wypoczynku dla gości odwiedzających miejscowość. Działania podjęte podczas operacji dzięki zaangażowaniu w nie mieszkańców umocniły więzi społeczne. Utworzone przy udziale mieszkańców miejsce wypoczynku oraz tablicy informacyjnej stało się przyczynkiem do wyższej oceny miejscowości, w której zamieszkują poprzez podkreślenie jej długowiekowej historii.

Leader