Gminna Biblioteka publiczna w Przyłęku

Książka na telefon

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku od 1 stycznia 2016 roku uruchomiła usługę „Książka na telefon”. Jeśli jesteś osobą zamieszkującą samotnie, która chciałaby poczytać książki lub prasę, a stan zdrowia nie pozwala na odwiedziny w bibliotece to mamy dla naszych czytelników propozycję

Książka na telefon

Książka na telefon to program Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku adresowany do mieszkańców Gminy Przyłęk, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczania książek.

 

 Załącznik do Zarządzenia nr 2/2016

Kierownika GBP w Przyłęku

z dnia 02.01.2016 r.

 

Regulamin usługi bibliotecznej Książka na telefon

 

§1 Prawo korzystania

1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Gminy Przyłęk, którym ze względu na samotne zamieszkiwanie połączone ze złym stanem zdrowia, podeszłym wiekiem lub stopniem niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.

2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.

3. Książki można zamawiać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku telefonicznie 486773038, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 15.00.

4. Zamówione książki będą dostarczane do domów Czytelników przez pracownika Biblioteki raz w miesiącu we wtorek w godz. od 10.00 do 13.00.

5. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu.

6. Należy wypełnić zobowiązanie dostarczone przez bibliotekarza. Przy zapisie Czytelnik obligatoryjnie podpisuje „Kartę zapisu” jako potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych osobowych i adresowych.

7. Podanie danych osobowych i adresowych określonych w karcie zapisu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania w bibliotece i wydania karty bibliotecznej.

8. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami.

9. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej.

10. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.

11. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

12. GBP nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.

13. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

14. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

 

§ 2 Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć do 5 woluminów (beletrystyka, literatura popularno-naukowa) lub 3 tytułów książki mówionej oraz 5 egz. czasopism.

2. Usługa obejmuje pomoc Czytelnikowi w doborze odpowiedniej literatury.

3. Usługa nie obejmuje wypożyczeń książek z księgozbioru podręcznego.

4. Czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne na okres 1 miesiąca – z możliwością przedłużenia terminu zwrotu książki.

5. Książki poczytne wypożyczane są na czas 1 miesiąca. Okresu wypożyczeń nie przedłuża się.

6. Termin zwrotu wypożyczonych książek może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

7. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

 

§3 Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 

1. Czytelnik powinien starannie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikające z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej i stopnia jej uszkodzenia.

4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”.

2. Decyzje w tej sprawie podejmują pracownicy Biblioteki odpowiadający za prowadzenie usługi.

3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.