Książka jest utrwaleniem i umiejscowieniem w czasie płynnej treści przeżyć, czytanie to czynność odwrotna, powrót do gorącego wnętrza poprzez powierzchnię znaczeń i obrazów”

Mieczysław Jastrun

GMINNA Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Zdjęcie Jacqueline Roberts

Informacje o nas

Gromadzka Biblioteka w Przyłęku powstała w roku 1956.Objęła swoją działalnością  punkty biblioteczne w Kulczynie, Przyłęku, Krzywdzie i Okrężnicy. Punkt biblioteczny, który działał w Lipinach, został zlikwidowany ze w względu na fakt powstania w pobliżu biblioteki gromadzkiej. Księgozbiór, którym dysponowała biblioteka, został przekazany z punktów bibliotecznych działających na  terenie Gromadzkiej Rady Narodowej Powiatowej w Zwoleniu. Ogółem przekazano 527 tomów .Na terenie działania biblioteki istniały cztery zespoły czytelnicze: w Załazach, Wólce Zamojskiej, Łagowie i Babinie. Istniały również dwie biblioteki sąsiedzkie zorganizowane przez Gromadzką  Bibliotekę. Była to forma upowszechnienia czytelnictwa, polegająca na tym, że aktywniejszy czytelnik mieszkający z dala od biblioteki i punktu bibliotecznego brał do domu kilkanaście książek za pokwitowaniem i wypożyczał sąsiadom, była to praca społeczna.

Do roku 1957 biblioteki zaopatrywane były poprzez zakup centralny z Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz wydział Kultury w Kielcach, w późniejszym okresie zakupów dokonywała Biblioteka w Zwoleniu. Praca biblioteki miała za zadanie gromadzenie księgozbioru, opracowanie, przechowywanie i wypożyczanie oraz upowszechnienie czytelnictwa wśród ludności wiejskiej roku 1959 na terenie obecnej gminy Przyłęk działały trzy biblioteki gromadzkie: w Grabowie, w Przyłęku i w Babinie. Gromadzka Biblioteka w Babinie obejmowała swoją działalnością punkty biblioteczne  w Stefanowie, Wysocinie oraz Mierziączce. W listopadzie 1959 r. obowiązki kierownika przejęła od Adeli Zdankiewicz - Genowefa Zasada.

Na terenie działalności Gromadzkiej Biblioteki w  Przyłęku w roku 1960 funkcjonowały dwa Kólka Rolnicze , jedno Koło Młodzieży Wiejskiej, jedno Kolo Gospodyń Wiejskich w Łaguszowie oraz jedna Ochotnicza Staż Pożarna. Współpraca biblioteki najlepiej układała się z Kółkami Rolniczymi, starano się wśród rolników rozpowszechniać wiedzę z zakresu upraw i chowu zwierząt. We wrześniu 1962 r. funkcję kierownika biblioteki przyjęła Stanisława Wólczańska. W lutym 1964r. kierownikiem biblioteki została Zofia Michalik. W latach 1966-1972 kierownikami Gromadzkiej Biblioteki w Przyłęku były kolejno: Janina Knieć (1966-1968), Regina Raczkowska (z m. Baryłka ) (1968-1971), Elżbieta Raczkowska (1971-1972) , Henryk Bocian (1972-1973). W roku 1973 funkcję kierownika Gminy Biblioteki w Przyłęku przejął Władysław Bienias i sprawował ja nieprzerwanie aż do roku 1981.

Gromadzka Biblioteka w Babinie została zlikwidowana w 1964 r. i całe jej wyposażenie zostało przekazane do Łagowa. Natomiast Gromadzka Biblioteka w Przykłęku oraz Gromadzka Biblioteka w Grabowie wraz z podległymi jej punktami bibliotecznymi funkcjonowały w niezmienionej formie do roku 1972 , kiedy to w  związku  z nowym podziałem administracyjnym kraju utworzono gminy. Biblioteki gromadzkie zostały przemianowane na biblioteki gminne, mające siedzibę w Lipinach oraz cztery filie biblioteczne w Łagowie, Grabowie, Rudkach i  Ławeczku. Punkty biblioteczne mieściły się w 21 miejscowościach : Babin, Krzywda, Wysocin, Kulczyn, Przyłęk, Luciamia, Grabów JUNG, Mierziączka, Załazy, Wólka Zamojska, Wólka Łagowska, Łagów, Łaguszów, Ignaców, Mszadla Stara, Ławeczko Stare, Baryczka, Andrzejów, Mszadla Nowa i Szlachecki Las. Lokale biblioteki oraz  filii bibliotecznych i punktów mieściły się w domach prywatnych i było to z zasady lokale jednoizbowe, ciasne, przez co słabo wyposażone . Biblioteka w Przyłęku  do marca 1979r. mieściła się w jednym małym pomieszczeniu wynajmowanym u Stanisława Kijanka. Na początku kwietnia biblioteka przeniosła się do dwóch pomieszczeń wynajmowanych w domu  Ryszarda Michalczyka. Dzięki temu warunki lokalowe biblioteki nieco się poprawiły. 30 marca 1981 roku zmarł dotychczasowy kierownik biblioteki –Władysław Bienias .

Od 21 kwietnia roku  1984 Gminna Biblioteka w Przyłęku dzięki staraniom naczelnika gminy Jana Chorosia przeprowadziła się z lokalu wynajmowanego u Ryszarda Michalczyka do nowo wyremontowanych i zaadoptowanych pomieszczeń po sklepie tekstylnym. Powstały tam trzy sale biblioteczne o powierzchni 110 m2. W roku 1984 księgozbiór biblioteki liczył około 10 tys. tomów podzielonych na literaturę dla dzieci i młodzieży, literaturę polską oraz zagraniczną i księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony itd.).

Poprawa warunków lokalowych i rozwój działalności biblioteki zaowocował rozpoczęciem działalności czytelni w Gminnej Bibliotece w Przyłęku. W związku z tym w bibliotece przyznano drugi etat i od 01.06.1984 r. kierownikiem czytelni została Bożena Żaczkiewicz, która po odejściu z pracy Marianny Majewskiej w 1990 r. została kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku.
 
W roku 1990 na terenie gminy Przyłęk funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku oraz cztery filie biblioteczne w Grabowie, Łagowie, Ławeczku i w Rudkach.
Na przełomie roku 1990/1991, kiedy wójtem gminy została Mirosława Rutkowska, zlikwidowano dwie filie biblioteczne w Ławeczku i w Rudkach. Księgozbiór tych placówek przekazano do pozostałych na terenie gminy placówek bibliotecznych, szkół podstawowych. Część księgozbioru, której nie mogły przejąć placówki oświaty oraz kultury, przekazano do sprzedaży.

Gminna Biblioteka Publiczna pod kierownictwem Bożeny Żaczkiewicz działa nieprzerwanie aż do kwietnia 1996 r. Z powodu choroby kierownika Biblioteka była nieczynna przez blisko rok. Dopiero w kwietniu 1997 r. stanowisko kierownika biblioteki na ½ etatu objęła Teresa Woźniak. Wypożyczalnia wraz z czytelnią były czynne trzy razy w tygodniu.

Jesienią w roku 1999 po przeprowadzeniu skontrum zadawczo – odbiorczego stanowisko bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku przejęła Monika Krześniak.

W roku 2000 ze względu na złe warunki lokalowe (brak ogrzewania, przeciekający dach itd.) Gminną Bibliotekę Publiczną przeniesiono do pomieszczenia w Urzędzie Gminy w Przyłęku, w której wcześniej mieściła się sala narad i tam znajduje się do chwili obecnej.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku  jest obecnie sześć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przeznaczonych dla czytelników.
W filiach bibliotecznych czytelnicy również mają możliwość skorzystania z dwóch stanowisk komputerowych oraz Internetu.

Na terenie gminy Przyłęk funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku oraz dwie filie biblioteczne: w Grabowie nad Wisłą, Łagowie oraz w Rudkach. Filia w Grabowie mieści się w drewnianym budynku należącym do parafii w Ługach, jest on udostępniony na potrzeby biblioteki nieodpłatnie. Filia w Łagowie mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie. Filia w Rudkach mieści się w odnowionym budynku po byłej szkole podstawowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku czynna jest od poniedziałku do środy w godzinach od 8.30 do 18.00, w czwartek, piątek i sobotę w godzinach od 8.30 do 16.30 .
Z usług palcówek bibliotecznych korzystają mieszkańcy gminy Przyłęk (liczba mieszkańców wynosi obecnie około 6500). Z jej zasobów korzystają także studenci z okolicznych gmin oraz osoby przejeżdżające na wypoczynek w okresie wakacji. 
 
W okresie ostatnich kilku lat obserwowany jest nieznaczny, ale systematyczny wzrost liczby czytelników w naszej gminie. Dominującą grupę czytelników stanowią ludzie młodzi, uczący się w szkołach podstawowych, średnich oraz studiujących. Druga grupa pod względem liczebności stanowią osoby w wieku średnim, najczęściej uczące się w trybie zaocznym.

Najliczniejszą grupę czytelników stanowią osoby w wieku do 15 roku życia, a zatem działy dziecięcy i młodzieżowy są najczęściej odwiedzane. Dzieci poszukują w nich lektur oraz nowości wydawniczych, które przyciągają ich kolorowymi ilustracjami i ciekawa grafiką. Dlatego też czyni się starania, aby co roku w każdy możliwy sposób poszerzać i wzbogacać księgozbiór dla tej grupy czytelników. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów poszukują w księgozbiorach materiałów niezbędnych do pisania prac szkolnych. Często jedynym źródłem informacji są książki z czytelni.

Dorośli czytelnicy najchętniej wypożyczają nowości czytelnicze, nie chętnie zaś sięgają do zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w latach wcześniejszych. Jedynie na wyraźna sugestię pracownika biblioteki, że jest to pozycja ciekawa i warta zainteresowana, podejmują decyzję o jej wypożyczaniu.

Gminna Biblioteka Publiczna nadal stara się wzbogacać księgozbiór w literaturę niebeletrystyczną, przeznaczoną dla osób studiujących.

Wszystkie placówki biblioteczne organizują  wciągu roku prace związane z upowszechnianiem czytelnictwa:
- wystawki książek autorów, z których życiem wiąże się w danym miesiącu jrocznica
- wystawki książek związanych z przypadającym  wdanym miesiącu rocznicą wydarzeń (np. wybuch II wojny wiwatowej),
- redagowanie comiesięcznych gazet według planu pracy biblioteki,
- nagradzanie na koniec roku szkolnego najaktywniejszych czytelników (nagrody wręcza się na akademiach w dniu zakończenia roku szkolnego)
- pomoc czytelnikom w poszukiwaniu materiałów oraz w redagowaniu tekstów,
- głośnie czytanie bajek dla najmłodszych w okresie letnim.

Działania podejmowane przez bibliotekę od momentu powstania na terenie gminy miały na celu upowszechnianie czytelnictwa, wzbudzanie chęci do samokształcenia oraz podnoszenie kultury życia codziennego społeczeństwa.

Pole tekstowe:

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej

w Przyłęku